„ANOMALII CONGENITALE CRANIO-MAXILO-FACIALE LA COPII – ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ”

Authors

  • Eva GUDUMAC USMF „Nicolae Testemiţanu”

Abstract

Malfomațiile congenitale sindromale și nesindromale cu localizare în regiunea orală și maxilofacială sunt cele mai frecvente din toate anomaliile. Abordarea de tratament este complicată, îndelungată, multidisciplinară. În prezent, progresele în abordarea de tratament ale acestor anomalii au contribuit la ameliorarea rezultatelor funcționale și morfologice. Dar, în acelaș timp, în literatura de specialitate nu există o abordare unică în tratamentul chirurgical și evololutiv multidisciplnar. Particularitățile de localizare geografică, starea socială și economică a țării, rasa sunt cele care mai frecvente cauze care pot influiența la abordarea multidisciplinară. În monografia dată se memționează despre particularitățile de incidență, clinică, abordare de tratament Cartea se adresează în
primul rând profesioniştilor şi studenţilor, rezidenților, medicilor de familie, pediatrilor, stomatologilor, dar şi cadrelor didactice implicate în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale la copii” și este de mare actualitate și profunzime științifică. Volumul apărut la Tipografia ”Print-Caro” este structurat în două părţi: prima parte cuprinde fundamente teoretice ale anomaliilor congenitale la copii, iar partea a doua este dedicată practicii proprii a autorului în contextul tratamentului chirurgical a pacienților cu dismorfism craniofacial.
În prima parte a cărții prin patru capitole autorul Silvia Railean efectuează o scurtă analiză a anomaliilor congenitale cranio-maxilo-faciale la copii și rolul lor în dezvoltarea acestora cu analiza morbidității lor în Republica Moldova. În acest context autorul pune în discuție șpecificul aspectelor clinice ale dismorfismelor congenitale sporadice pe de o parte în etajele mediu și inferioar al feței, iar pe de altă parte – în etajele mediu și superior al feței, lăsând în acelaș timp rezervă pentru dezbaterea particularităților clinice ale dismorfismelor congenitale în sindroamele cranio-faciale. Pornind de la ideea că factorii de influenţă specifici nu totdeauna sunt confirmați, autorul pledează pentru conceptul de echipă terapeutică multidisciplinare în tratamentul anomaliilor craniofaciale la copii, atribuindu-i un rol deosebit intervenției chirurgicale.
Partea II cu două capitole în contextual experienței piersonale în domeniul managementul tratamentului chirurgical, bibliografie, concluzii și șase anexe.
În partea a doua a cărții autorul prin două capitol face o trecere a metodelor utilizate de diagnostic și redă managementul tratamentului chirurgical al anomaliilor congenitale cranio-maxilo-facialer la copii, unde pune accentul pe calităţile personale profesionale și științifice pentru a se asigura că sunt parcurse toate etapele şi fazele recuperării postoperatorii indiferent de dificultăţile întâmpinate”. Rezultatele obținute de către autor sunt corecte, fiind confirmate și de alți autori de specialitate.

Organizarea cărții esteuna clasică cu conținut științific. Astfel, sunt întroduse ca părți distincte Întroducere,, partea Icu patru capitole, care reflectă incidența, factorii de risc, problemele sociale morbiditatea prin dismorfisme congenitale, în special a desmorfismelor congenitale în etajele mediu și inferior, mediu și superior ale feței și în sindroamele craniofaciale la copiii din Republica Moldova.
Limbajul utilizat este correct din punct de vedere științific, ușor de citit și înțeles de către specialiști în domeniu. Este o carte cu pronunțat character aplicativ, în partea a doua fiind despcrise mai mult material propriu, având la bază tehnicile descries de alți autori din prima parte a cărții. Materialul ilustrativ este correct conceput, clar și sugestiv, evidențiind elementele principale ale cărții.
Sursele citate de către autor sunt relevante pentru momentul apariției cărții. Bibliografia este completă,fiind citate lucrările representative pentru tema abordată.
Concepută şi realizată de un specialist cu îndelungată activitate didactică şi cu rezultate de prestigiu în activitatea ştiinţifică, apreciem că această carte, prezentată în condiţii grafice remarcabile, ocupă un loc de seamă în literatura ştiinţifice de specialitate, putându-se alătura celor mai importante şi mai valoroase realizări de acest gen.
Cercetările pot continua prin aplicarea metodelor prezentate şi pentru alte patologii cranio-faciale la copii, pentru a se face un studiu comparativ al rezultatelor obţinute.

Author Biography

Eva GUDUMAC, USMF „Nicolae Testemiţanu”

dr.hab.med., prof. univ., academician AȘ RM

Published

2022-11-27

Issue

Section

Review

Categories