„PATOLOGIE NODULARĂ A GLANDEI TIROIDE LA ADULȚI ȘI COPII ”

Authors

  • Eva GUDUMAC
  • Ion MEREUȚĂ
  • Lorina VUDU dr. în med., conf. univ..

Abstract

Monografia „Patologia nodulară a glandei tiroide la adulți și copii” conține nouă capitole, în care sunt prezentate materiale despre : particularitățile anato-mo-topografice și funcționale ale glandei tiroide; epi-demiologie; particularitățile clinico-morfologice ale tumorilor glandei tiroide; managmentul modern în diagnosticul patologiilor nodulare tiroidiene; chirur-gia miniinvazivă personalizată în tratamentul patolo-giei nodulare și al cancerului glandei tiroide; cancerul glandei tiroide la copii; pronosticul cancerului glan-dei tiroide. Patologia nodulară a glandei tiroide la adulţi şi co-pii (PNGTAC) este una dintre cele mai frecvent întâl-nite tumori maligne ale organelor sistemului endocrin. În marea majoritate cancerele tiroidiene au un grad de agresivitate tumorală şi un pronostic favora-bil, dar, cu toate acestea, există unele cancere şi sar-coame tiroidiene clinic agresive, care prezintă pericol pentru viaţa pacientului. În ultimele două decenii datorită utilizării me-todei diagnostice de biopsie aspirativă videoasista-tă cu examen morfologic ulterior a devenit posibilă diagnosticarea cu înalt grad de precizie a nodulilor tiroidieni. Astfel, în mare măsură se explică o majo-rare semnificativă a indicilor morbidităţii prin pato-logie tumorală tiroidiană în toate ţările, inclusiv şi în Republica Moldova. Trebuie menţionată o majorare a indicilor morbidităţii în Rusia, Belorusia, Ucraina, Moldova şi ca rezultat al poluării mediului cu 131I şi 137Cs după catastrofa de la Cernobâl. Glanda tiroidă este unul dintre cele mai radiosen-sibile organe ale organismului uman. Radiaţia ioni-zantă este direct implicată în apariţia şi dezvoltarea cancerelor tiroidiene, în special, a formelor papilare şi foliculare. Până la începutul anilor ’90 se considera, că fac-torul etiologic principal în dezvoltarea cancerului tiroidian la copii şi adolescenţi îl constituie iradierea externă iatrogenă în cadrul gamma-terapiei pentru tratarea afecţiunilor inflamatorii ale regiunii capului şi gâtului. În rezultat s-a observat o creştere a morbi-dităţii prin cancere papilare de 8-10 ori. Pe lângă factorul radiaţional în etiologia cancere-lor tiroidiene trebuie menţionat şi impactul factorului genetic, familial, responsabil de apariţia unor forme de cancere tiroidiene în cca 30% de cazuri. La baza dezvoltării acestor cancere tiroidiene stau mutaţiile punctiforme în RET protooncogene. Existenţa acestor mutaţii în genomul RET prezin-tă un risc de 100% de dezvoltare a cancerului tiroidian medular, care apare la o vârstă mai tânără (până la 45 de ani). Localizarea oncomutaţiei în protooncogena RET determină vârsta, la care apare cancerul medular şi agresivitatea clinică a tumorii în cadrul sindromu-lui MEN-2. La momentul actual, sunt toate premisele pentru a constata, că în mare măsură caracterul evo-luţiei clinice a cancerului tiroidian este determinat de modificările molecular-genetice în celulele tumorale. Evoluţia clinică şi pronosticul maladiei oncologi-ce tiroidiene sunt influenţate şi de alţi factori pronos-tici, ca: vârsta pacientului, tipul histologic al tumorii, gradul de răspândire, tactica tratamentului. Desigur, nu ne stă în puteri întotdeauna să preîn-tâmpinăm dezvoltarea unui cancer, dar putem să efec-tuăm un diagnostic precoce, să stabilim corect poten-ţialul malignităţii şi al agresivităţii pentru a aplica un tratament maximal adecvat şi eficient. Medicina modernă dispune de astfel de metode de tratament al cancerelor tiroidiene ca:chirurgia on-cologică, radio-, chimio- şi hormonoterapia, este în proces de studiere metoda target (ţintită) terapie. Cele mai bune rezultate pot fi obţinute prin combinarea acestor metode pe principii patogenetice şi aplicarea lor la stadiile incipiente ale cancerului. De pe poziții moderne autorul a folosit clasificarea nouă de stadia-lizare, ediția a 8-a, 2018. (AJCC – UICC). În scopul ameliorării pronosticului în cancerul tiroidian în lucrarea sa A. Țîbîrnă a acţionat în două direcţii: depistarea precoce a tumorilor tiroidiene po-tenţial agresive şi efectuarea unui tratament individu-al cât mai adecvat şi radical. Orice tumoare malignă la stadii incipiente poate fi tratată cu succes. În ultimii ani, s-a afirmat şi diagnosticul prin cer-cetarea şi depistarea markerilor tumorali specifici, ca tireoglobulina, calcitonina pentru estimarea progre-sării procesului tumoral şi diagnosticul recidivelor. Analiza bioptatului, obţinut din ganglionii limfatici regionali, dă o veridicitate de diagnostic de 100%. Metoda nouă de PET-CT a permis depistarea proce-sului tumoral în ganglionii iodnegativi, care nu cap-tează Iodul radioactiv. S-au produs schimbări radicale şi în viziunea asupra metodelor chirurgicale de tratament referitor la tehnica şi volumul operaţiilor în cancer tiroidian. În baza unei experienţe clinice vaste de diagnostic şi tratament al cancerului tiroidian în clinica „Tumori ale capului şi gâtului” a Institutului Oncologic din Republica Moldova pe un lot de 18549 de pacienţi cu patologie tumorală a glandei tiroide, dintre care 6183 cu cancer și 1078 patologii nodulare la copii, din care 105 – cancer. Pentru procesele pretumorale ale glandei tiroide (adenom, gușă toxică nodulară, Stru-ma Hashimoto) – Andrei Țîbîrnă a elaborat operații tipice: rezecția glandei tiroide, rezecția subtotală a glandei tiroide, tiroidectomia, operații mini-invazive la glanda tiroidă. Pentru cancer pe acest lot de pacienți autorul a elaborat o clasificare specială a intervenţiilorchirur-gicale, în funcţie de răspândirea procesului tumoral în focarul primar şi în zonele de metastazare. Au fost elaborate 3 tipuri de operaţii: Operaţii tipice – se aplică în stadiile iniţiale ale cancerului tiroidian şi constau în rezecţia subtotală a glandei tiroide, rezecţia maximal subtotală, tiroidec-tomie şi operaţii mini-invazive la glandatiroidă; Operaţii lărgite–constă în operaţii lărgite în can-cere tiroidiene local-răspândite cu 3 tipuri de răspân-dire extraglandulară a tumorii şi anume: răspândire limitată în muşchi şi ţesuturile moi cervicale adiacen-te, şi în stratul muscular al esofagului, nerv recurent; Operaţii combinate: Răspândire extinsă în organele adiacente, în tra-hee, laringe,faringe; Răspândire limitată şi extinsă în focarul primar + metastaze în ganglionii limfatici cervicali, paratra-heali, mediastinali superiori şi inferiori. delor paratiroidiene în muşchii sterno-cleido-mastoidi-eni pentru a le păstra funcţia (metabolismul de calciu). A fost aplicată metoda mini-invazivă de operaţii pentru cancer tiroidian, care este minimal traumati-zantă, dă rezultate cosmetice favorabile, se micşorea-ză durata de spitalizare, nu cere administrarea exa-gerată a preparatelor analgetice, reducându-se astfel considerabil sinecostul operaţiei. Vindecarea se pro-duce în termeni scurţi. Invenția №3470 din 2022.03.10 – „Metadă mini-invazivă de tratament chirurgical al tumorilor glandei tiroide”. Reabilitarea pacienţilor, trataţi pentru cancer tiroidian, constă în restabilirea statutului hormonal, în special, după dereglarea postoperaţională a aces-tuia. Terapia hormonală de substituţie se face în baza evaluării clinice a stării pacientului. Programul de restabilire a fost elaborat de autor  strict individual personalizat şi include câteva tipuri de adaptare: hormonală, fizică, psihică, socială şi pro-fesională. Sperăm că această monografie a doctorului în me-dicină A. Țîbîrnă una din primile lucrări consacrate medicinei personalizate va fi de folos medicilor onco-logi, endocrinologi, chirurgi, otolaringologi, stoma-tologi, medicilor de familie, rezidenţilor,studenţilor.

Author Biographies

Eva GUDUMAC

Prof. univ., Academician

Ion MEREUȚĂ

Prof. univ.

Published

2022-11-27

Issue

Section

Review

Categories