IN MEMORIAM ACADEMICIAN GHEORGHE ȚÎBÎRNĂ

Abstract

Vestea cumplită din dimineața zilei de 11 iunie 2022 a întristat comunitatea medicală și academică din țară: a decedat subit membrul titular al AȘM Ghe-orghe Țîbîrnă, medic oncolog devotat profesiei sale, unul dintre cei mai apreciați specialiști din țară, care a stat de veghe la sănătatea oamenilor. Acad. Gh. Țîbîrnă, împreună cu fratele său mai mare, membrul de onoare al AȘM Constantin Țîbîrnă (01.01.1929–7.10.2010), se consideră pe bună drep-tate unul dintre fondatorii dinastiei naţionale ţîbîrne-ne de medici în oncologia naţională. Activitatea ştiin-ţifică a acad. Gheorghe Țîbîrnă a fost dedicată câtorva direcţii: organizarea serviciului oncologic, profilaxia primară şi secundară a cancerului, pregătirea cadrelor. Academicianul Gheorghe Țîbîrnă s-a născut la 16 februarie 1944, în satul Sângereii-Vechi, judeţul Bălţi. A absolvit Institutul de Stat de Medicină din Chişinău în 1967, după care a urmat studiile în ordi-natura clinică la chirurgia oro-maxilo-fascială. În anii 1969–1972, a continuat studiile de doctorat la Centrul Unional de Oncologie din Moscova, la specialitatea „Oncologie”. A susţinut teza de doctor în medicină în anul 1972 și a fost angajat în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul Oncologic din Chișinău. Între anii 1976 și 1980, a activat în calitate de asistent la Catedra de Oncologie a USMF „N. Tes-temiţanu”, iar în perioada 1980 și 1990 a fost confe-rențiar al acestei catedre. În 1982 a susţinut teza de doctor habilitat la Cen-trul Ştiinţific Unional Oncologic al Academiei de Me-dicină a URSS. În anul 1992, i-a fost conferit titlul de profesor universitar. Odată cu organizarea în 1993 a Secţiei de Ştiinţe Medicale în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost ales membru corespondent, iar în 2007 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Pe parcursul a mai multor ani a activat în calitatede academician-coordonator adjunct al Secţiei de Știinţe Medicale a AŞM. În perioada 1990–1995 Gh. Țîbîrnă a exerci-tat funcția de director al Institutului Oncologic din Moldova şi de şef al catedrei Oncologie a USMF „N. Testemiţanu”, aducând valoroase contribuții la dezvoltarea acestei instituţii şi la ridicarea prestigiu-lui ei ştiinţific. Fiind director adjunct al Institutului Oncologic, a participat împreună cu fostul director al acestuia, G.B. Honelidze, la organizarea serviciului oncologic în ţară şi proiectarea blocului chirurgical al Institutului Oncologic. Institutul devine recunoscut ca una din cele mai bine echipate structuri oncologice şi este acceptat ca membru al Asociaţiei Europene a Oncologilor. În perioada următoare, a activat în calitate de di-rector adjunct pe problemele ştiinţei la Institutul On-cologic, concomitent, fiind și profesor universitar la catedra de Oncologie şi Hematologie. Utilizarea unei metodologii originale și organizarea studiilor în baza ei, i-au dat posibilitatea de a dobândi date ştiinţifice inedite şi a elabora noi metode de tratare chirurgicală şi de reabilitare. Aplicarea în practică a complexului de metode de profilaxie şi tratament, elaborate de sa-vantul Gheorghe Țîbîrnă, au redus considerabil riscul operaţiilor chirurgicale extinse şi combinate ale can-cerului din regiunea capului şi gâtului şi a diminuat numărul complicaţiilor. În continuare, a fost elaborată nouă tehnologie privind profilaxia Еџi tratarea mala-diilor oncologice în acest domeniu. Din anul 1995 a fost preşedinte al Societăţii „Pro-filaxia cancerului”. Iar din anul 1997 – specialist oncolog principal al Ministerului Sănătăţii al Repu-blicii Moldova. Începând cu anul 2005, a fost secre-tar ştiinţific la Secţia de Ştiinţe Medicale a AŞM. În 1992 a fost ales membru al Societăţii „The Europian Society of Cancer Research” şi membru al Comite-tului Asociaţiei medicale din Republica Moldova; în anul 1995 – membru al Societăţii „The European Society of Cancer”, membru al „L’Union Médicale Balkanique”, membru al „American Head and Neck Society”. O atenţie deosebită profesorul universitar Ghe-orghe Țîbîrnă a acordat generalizării şi propagării cunoştinţelor şi experienţei proprii prin editarea ghi-durilor, instrucţiunilor metodice, monografiilor, ma-nualelor. Rezultatele științifico-practice obținute de-a lungul carierei sale și-au găsit valorificare în cele cca 600 de publicații (articole, recomandări metodice, brevete de invenție), inclusiv peste 20 de monografii. A participat cu rapoarte şi comunicări la numeroase simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi in-ternaţionale: în România, SUA, India, Brazilia, Gre-cia, Franţa, Turcia, Slovenia, Belgia, Norvegia, Ru-sia, Ucraina, Kazahstan, Letonia, Lituania, Armenia, Belarus ş.a. A fost membru al colegiului de redacţie, apoi redactor-şef al revistei „Ştiinţele Medicale” edi-tată de către Secţia de Ştiinţe Medicale. Prof. Gh. Țîbîrnă, împreună cu colegii săi de breaslă, a elaborat Programul naţional de combatere a bolilor oncologice și Programul republican de di-agnosticare precoce a stărilor pretumorale, aprobat în anul 1998 de Guvernul Republicii Moldova. S-a remarcat şi la pregătirea cadrelor ştiinţifice în cadrul şcolii de oncologie în domeniul chirurgiei regiunii ca-pului şi gâtului, pe care a fondat-o. În calitate de preşedinte al Societăţii Ştiinţifi-co-Practice a Oncologilor din Republica, Moldova a participat activ la perfecţionarea cadrelor de onco-logi, la organizarea şi consolidarea specialiştilor în domeniul oncologiei în ţară. Pentru merite deosebite în cercetare și educație s-a învrednicit de mai multe distincții de stat: „Om Emerit” (2000), laureat al Premiului Național (2008), Cavaler al „Ordinului Republicii” și al ordinului „Gloria Muncii” (2004), Premiul Guvernului „Inven-tator remarcabil” (2021) și academice „Dimitrie Can-temir” (2014), „Meritul Științific” clasa a II-a (2019). A fost și unul dintre ctitorii bisericii Sf. Parascheva a Institutului Oncologic. Academicianul Gheorghe Țîbîrnă a organizat la acest început de an (24-25 martie) conferința științi-fică națională cu participare internațională „Chirurgia personalizată la adulți și copii – chirurgia viitorului”, consacrată fratelui său mai mare, membrul de onoare al AȘM Constantin Țîbîrnă, care ar fi împlinit 90 de ani de la naștere. În aceste momente de mare tristețe, transmitem condoleanțe și compasiune familiei îndurerate și ce-lor care i-au fost apropiați.
Dumnezeu să-l odihnească în  pace. Ala NEMERENCO, Ion TIGHINEANU, Emil CEBAN, Eva GUDUMAC, Boris GAINA, Stanislav GROPPA, Svetlana COJOCARU, Victor MORARU, Liliana CONDRATICOVA, Ion ABABII, Serafim ANDRIEŞ, Gheorghe CIMPOIEŞ, Mihai CIMPOI, Gheorghe DUCA, Maria DUCA, Teodor FURDUI, Gheorghe GHIDIRIM, Aurelian GULEA, Gheor-ghe PALADI, Mihai POPOVICI, Victor LACUS-TA, Alexandru ROȘCA, Valeriu RUDIC, Gheorghe ŞIŞCANU, Ion TODERAŞ, Nicolae BALAUR, Ion CORCIMARU, Constantin GAINDRIC, Victor GHI-CAVÎI, Nicolae OPOPOL, Viorel PRISACARI, Mi-hail VRONSCHIH, Eremia ZOTA, Elena ZUBCOV, Ion MEREUȚĂ, Gabriela ROMANCIUC, Silvia RAI-LEAN, Leonid CHIȘLARU.

Published

2022-11-27

Issue

Section

Personalities

Categories