MEDICUL, PROFESORUL CONSTANTIN ŢÂBÂRNĂ

Authors

  • Stanislav GROPPA Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Abstract

Onorată comunitate științifică, Constantin Ţâbâr-nă, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor uni-versitar, academician Onorific al Academiei de Şti-inţe din Republica Moldova, este cu adevărat un om emerit, un maestru al culturii medicale autohtone, absolvent al primei promoţii de medici de la noi și reprezentant al absolvenților de aur ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, unde a activat aproape 60 de ani. Dumnealui este unul dintre clasicii medicinei autohtone care au lăsat braz-de adânci în procesul de fondare a medicinei noastre. Domnia sa a manifestat de-a lungul anilor un înalt po-tenţial intelectual, perseverent și creativ în toate do-meniile de activitateclinică, pedagogică, ştiinţifică şi managerială. Îmi aduc aminte, fiind studenți la anul 1 și 2 toți așteptam cu nerăbdare să începem disciplinele clini-ce. Și una dintre primele catedre care ne-a deschis orizonturile medicinii clinice a fost chirurgia gene-rală, condusă de către profesorul Constantin Țîbâr-na. Dumnealui avea o prestare pozitivă care îți trezea fascinație față medicina clinică. Datorită prelegerilor domniei sale și modului prin care dumnealui condu-cea clinica, marea majoritate a studenților s-au în drăgostit în disciplinele chirurgicale. Studenții erau interesați și motivați să participe la ședințele cercu-rilor științifice și, ulterior au devenit chirurgi, care au reușit să fondeze o școală chirurgicală de excelență în Republica Moldova. Țin minte foarte bine, până acum, prelegerile, seminarele chiar și examenul pe care mi la primit domnul profesor Constantin Țîbârnă. Ulterior absol-vind deja facultatea de medicină, am avut noroc de nenumărate tangențe de comunicare si colaborare in activitățile profesionale comune, ce au contribuit la o apropiere profesionala si o posibilitate de a cunoste mult mai profund personalitatea destinsului profesor. În perioada de pregatire postuniversitara a mea in institutiile de excelenta din Moscova nu o dată m-am întâlnit cu domnul profesor în calitate de reprezen-tant al Republicii Moldova, unde domnia sa se pozi-ționa ca unul din liderii importanți din fosta Uniune Sovietică. Colegii de acolo îi purtau profundă stimă. Relațiile pe care domnia sa le-a dezvoltat activând în Moscova, au avut o contribuție enormă la procesele de pregătire a cadrelor medicale de la noi, de obținere a burselor pentru studii in doctorantură și organizare a diferitor congrese și evenimente în Republica Moldova. Am participat și eu la câteva ședințe unde pro-fesorul Țibârnă a ținut discursuri și a prezentat rezul-tatele muncii sale, care erau mereu apreciate de către colegii din fosta uniune. Din păcate, puțin este elucidat faptul că profeso-rul Țîbârna a fost unul din marii coordonatori ai cer-cetării științei medicale autohtone. Consider, că acest fapt, merită a fi subliniat și menționat mai des. Dum-nealui a condus, timp de ani buni, așa numitul co-mitet de coordonare a cercetărilor medicale „Ucionîi Medițînscîii Soviet” al ministerului sanatatii. Domnia sa coordona toată cercetarea medicala în Republica Moldova începând de la publicații, monografii, lu-crări științifice, lucrări metodice până la procesele de fondare și de organizare a institutelor de cercetare. În  perioada când domnia sa conducea acest consiliu, importante reforme în organizarea politicilor de sănă-tate au avut loc. Printre acestea se numără: deschide-rea Institutul de Cardiologie, precum și a Institutului Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului. Tot sub influ-ența dumnealui, au fost reorganizate instituțiile de cercetare. Astfel, putem afirma cu încredere faptul că profesorul Constantin Țîbârna, a fost un reprezentant al politicilor de organizare a sistemului de sănătate din Republica Molodva, și unul dintre  fondatorii si coordonatorii stiintei medicale autohtone. Profesorul Țîbârnă a publicat peste 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 17 monografii, găsind timp şi pen-tru elaborarea unor metode inedite de diagnostic şi tratament, a contribuit în mod direct la pregătirea a 36 teze de doctor şi doctor habilitat în medicină, și a condus 20 de ani Consiliul de experţi al Ministe-rului Sănătăţii, deţinând un timp aceiaşi funcţie şi în cadrul Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova. Toate aceste realizări, în paralel cu o remar-cabilă activitate pedagogică la Alma Mater, în calitate de profesor universitar și conducător al catedrei de chirurgie. Și aproape zilnic salva vieții, pe masa de operație. Pentru meritele-i incontestabile în cercetare, peda-gogie, activitate clinică i s-au conferit Ordinul „Glo-ria Muncii”, precum și titlurile onorifice de  membru titular al Asociaţiei Mondiale al Academiei de Ştiinţe din New-York, academician Onorific al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova „Om Emerit” și Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova. Dumnealui va rămâne pentru noi mereu, un coleg bun, un profesor remarcabil, un excepțional organi-zator, un cercetător de notabil, un clinician valoros şi un om deosebit Activitatea sa clinică, ştiinţifico-di-dactică și managerială va rămâne pentru noi toți ca un reper de aspirație.
Academician Stanislav GROPPA, Prorector pentru activitatea de cercetare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

Author Biography

Stanislav GROPPA, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Prorector pentru activitatea de cercetare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

Published

2022-11-27

Issue

Section

Personalities

Categories